نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت چهار‌گاه تار و سرپرست گروه نبی احمدی گروه چاووش علی اصغر رستمی آواز

کنسرت چهار‌گاه تار و سرپرست گروه نبی احمدی گروه چاووش علی اصغر رستمی آواز بخش دوم

کنسرت چهار‌گاه،تار و سرپرست گروه نبی احمدی،گروه چاووش،علی اصغررستمی آواز،بخش2.mp4

کنسرت چهار‌گاه،تار و سرپرست گروه نبی احمدی،گروه چاووش،علی اصغررستمی آواز،بخش1.mp4

دیدگاهتان را بنویسید