بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی آواز و سه‌تار جواد شربتی و حسین مردانی بیات‌اصفهان

  • NM 

بداهه نوازی و بداهه خوانی آواز و تار جواد شربتی و حسین مردانی بیات اصفهان ۳.mp4


بداهه نوازی و بداهه خوانی آواز و سه‌تار جواد شربتی و حسین مردانی بیات اصفهان ۲.mp4


بداهه خوانی وبداهه نوازی آواز اصفهان آوازجواد شربتی سه‌تار حسین مردانی ۱.mp4

دیدگاهتان را بنویسید