نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آواز علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویولن فرشید مسگری تنبک نیک‌سیما نی بهرام عبادی

خواننده علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویولن فرشید مسگری تنبک نیک‌سیما نی بهرام عبادی ۱۳۸۹


خواننده علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویولن فرشید مسگری تنبک نیک سیما نی بهرام عبادی ۱۳۸۹

خواننده علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویلن فرشید مسگری تنبک نیک سیما نی بهرام عبادی ۱۳۸۹.mp4

دیدگاهتان را بنویسید