نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار نیما فریدونی تالار دیپلماتیک خرداد ۱۳۸۳

کنسرت گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار نیما فریدونی تالار دیپلماتیک خرداد ۱۳۸۳

کنسرت گروه هوربانگ-بخش1-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

کنسرت گروه هوربانگ-بخش1-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

کنسرت گروه هوربانگ-بخش2-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

کنسرت گروه هوربانگ-بخش2-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

کنسرت گروه هوربانگ-بخش2-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

کنسرت گروه هوربانگ-بخش2-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم تمرین گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار و بم تار نیما فریدونی 1381 خورشیدی

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم تمرین گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار و بم تار نیما فریدونی 1381 خورشیدی

پیش درآمد دشتی رضا محجوبی اجرا گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار و بم تار نیما فریدونی 1381 خورشیدی

پیش درآمد دشتی رضا محجوبی اجرا گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار و بم تار نیما فریدونی 1381 خورشیدی

آی گگوم ای تمرین گروه هوربانگ سرپرست گروه نیما فریدونی 1381 خورشیدی

آی گگوم ای تمرین گروه هوربانگ سرپرست گروه نیما فریدونی 1381 خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید