نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

راد نکویی هنرجوی تنبک شاگرد ایمان ملکی

راد نکویی هنرجوی تنبک شاگرد ایمان ملکی

رادنکویی – هنرجوی تنبک -شاگرد ایمان ملکی – آموزشگاه موسیقی فریدونی -1390

دیدگاهتان را بنویسید