نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی در آواز افشاری، نوا و مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی بم تار با آرشه سلمان سالک

بداهه‌نوازی در آواز افشاری، نوا و مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی بم تار با آرشه سلمان سالک

بداهه نوازی در آواز افشاری و نوا تار نیما فریدونی بم تار با آرشه سلمان سالک 1379 خورشیدی

بداهه نوازی در مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی بم تار با آرشه  سلمان سالک 1379خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید