نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی همایون تار نیما فریدونی آواز ماه رو مهری صفرزاده

بداهه‌نوازی همایون تار نیما فریدونی آواز ماه رو مهری صفرزاده

بداهه نوازی در دستگاه همایون تار نیما فریدونی آواز ماه رو مهری صفرزاده تیر 1393

دیدگاهتان را بنویسید