نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

در سوگ استاد فرهنگ شریف بداهه‌نوازی همایون تار نیما فریدونی

در سوگ استاد فرهنگ شریف بداهه‌نوازی همایون تار نیما فریدونی

در سوگ استاد فرهنگ شریف . بداهه نوازی . همایون . تار . نیما فریدونی.mp4

در سوگ استاد فرهنگ شریف . بداهه نوازی . همایون . تار . نیما فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید