نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی نوروز ۸۶ تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی

بداهه‌نوازی نوروز ۸۶ تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 8

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 4

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 11

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 2

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 6

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 1

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 5

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 3

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 7

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 10

بداهه نوازی نوروز1386 تار نیما فریدونی پیانو پیام سوری تنبک شاهین شادپی کمانچه محمدعلی کشانی 9

دیدگاهتان را بنویسید