نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

امیرعباس صفری نوازنده‌ی تار و سه‌تار فیلم اجراها

امیرعباس صفری نوازنده‌ی تار و سه‌تار فیلم اجراها

امیر عباس صفری ؛ نوازنده ی تار و سه‌تار ؛ فیلم اجراها

قطعه برگ و باد ساخته استاد ساکت . امیرعباس صفری تار.mov

قطعه برگ و باد ساخته استاد ساکت . امیرعباس صفری تار.mov

بداهه نوازی در ابوعطا حجاز به شیوه استاد لطفی . تار امیرعباس صفری.mov

بداهه نوازی در ابوعطا حجاز به شیوه استاد لطفی . تار امیرعباس صفری.mov

رنگ ماهور ساخته استاد درویش خان . سه تار امیرعباس صفری.mov

رنگ ماهور ساخته استاد درویش خان . سه تار امیرعباس صفری.mov

رنگ ماهور ساخته استاد درویش خان2 . سه تار امیرعباس صفری.mov

رنگ ماهور ساخته استاد درویش خان2 . سه تار امیرعباس صفری.mov

به یاد قلندر تار ایران محمدرضا لطفی . امیر عباس صفری تار . محمد انوری شاد تنبک.m

به یاد قلندر تار ایران محمدرضا لطفی . امیر عباس صفری تار . محمد انوری شاد تنبک.mov

بداهه نوازی در ابوعطا حجاز به شیوه استاد لطفی | تار امیرعباس صفری

بداهه نوازی در ابوعطا حجاز به شیوه استاد لطفی | تار امیرعباس صفری

امیرعباس صفری ، چهارمضراب دشتی استادشهناز،آبان 1394.mp4

امیرعباس صفری ، چهارمضراب دشتی استادشهناز،آبان 1394.mp4

در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . چهارمض

در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . چهارمضراب مخالف سه گاه.mov

در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف .امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . ضربی شو

در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف .امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . ضربی شور و دشتی.mov

قطعه بیات شیراز تار روایت استاد بیگجه خانی امیرعباس صفری ییلاق شورمست مازندران.m

قطعه بیات شیراز تار روایت استاد بیگجه خانی امیرعباس صفری ییلاق شورمست مازندران.mp4

به یاد قلندر تار ایران محمدرضا لطفی . امیر عباس صفری تار . محمد انوری شاد تنبک.mov

به یاد قلندر تار ایران محمدرضا لطفی . امیر عباس صفری تار . محمد انوری شاد تنبک.mov

امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب بیات ترک استاد شهناز . محمد انوری شاد.m4v

امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب بیات ترک استاد شهناز . محمد انوری شاد.m4v

شورانگیز حسین علیزاده امیر عباس صفری تار

چهارمضراب ابوعطا حسین علیزاده . تار عباس صفری تنبک سامان حسین زاده.mp4

رنگ دشتی . تار امیر عباس صفری . دایره محمد رضا رییسی.mp4

رنگ دشتی . تار امیر عباس صفری . دایره محمد رضا رییسی.mp4

افسوس . استاد کیوان ساکت . تار امیر عباس صفری . پیانو سارا زاویه .mp4

افسوس . استاد کیوان ساکت . تار امیر عباس صفری . پیانو سارا زاویه .mp4

شادی . استاد کیوان ساکت . تار امیر عباس صفری . پیانو سارا زاویه.mp4

شادی . استاد کیوان ساکت . تار امیر عباس صفری . پیانو سارا زاویه.mp4

افسوس . استاد کیوان ساکت . تار امیر عباس صفری . پیانو سارا زاویه .mp4

افسوس . استاد کیوان ساکت . تار امیر عباس صفری . پیانو سارا زاویه .mp4

امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب شور استاد شهناز . محمد انوری شاد.mp4

امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب شور استاد شهناز . محمد انوری شاد.mp4

یادی از مکتب تار تبریز استاد غلامحسین بیگجه خانی . تار امیر عباس صفری . دایره مح

یادی از مکتب تار تبریز استاد غلامحسین بیگجه خانی . تار امیر عباس صفری . دایره محمد رضا رییسی.mp4

امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب بیات ترک استاد شهناز . محمد انوری شاد

امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب بیات ترک استاد شهناز . محمد انوری شاد.m4v

ضربی دشتی به بهانه چهارمین سالگرد شهنواز تار ایران استاد شهناز . امیر عباس صفری

ضربی دشتی به بهانه چهارمین سالگرد شهنواز تار ایران استاد شهناز . امیر عباس صفری تار.mp4

شورانگیز حسین علیزاده امیر عباس صفری تار

امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب بیات ترک استاد شهناز . محمد انوری شاد.m4v

امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب بیات ترک استاد شهناز . محمد انوری شاد.m4v

رنگ ماهور ساخته استاد درویش خان . سه تار امیرعباس صفری.mov

امیرعباس صفری ، سه تار، ضربی بیات ترک قاسمی ، شکسته از امیرعباس صفری.

امیرعباس صفری ، سه تار، ضربی بیات ترک قاسمی ، شکسته از امیرعباس صفری.mp4

ضربی شور شهنواز تار ایران استاد شهناز . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک.

ضربی شور شهنواز تار ایران استاد شهناز . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک.mp4

امیر عباس صفری . قطعه ای در چهارگاه . شادباش نوروزی سال ۱۳۹۶ . اجرا در کنار گنبد سلطانیه.mp4

امیر عباس صفری . قطعه ای در چهارگاه . شادباش نوروزی سال ۱۳۹۶ . اجرا در کنار گنبد سلطانیه.mp4

به مناسبت زادروز استاد علیزاده ضربی مخالف سه گاه ساخته استادحسین علیزاده تار امی

چند مضراب پنجگاه ساخته استاد مشکاتیان . امیر عباس صفری تار.mp4

چند مضراب پنجگاه ساخته استاد مشکاتیان . امیر عباس صفری تار.mp4

چهارمضراب ابوعطا . ابوالحسن صبا . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک.mp4

چهارمضراب ابوعطا . ابوالحسن صبا . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک.mp4

چهارمضراب بیداد استاد غلامحسین بیگجه خانی تار امیرعباس صفری بندیر محمدرضا ریٔیسی

چهارمضراب بیداد استاد غلامحسین بیگجه خانی تار امیرعباس صفری بندیر محمدرضا رئیسی .mp4

دیدگاهتان را بنویسید